Informacje dla autorów

Trwa nabór ciągły artykułów do numerów na 2021 i 2022 r.

Ogłoszenie o bieżącym naborze - call for papers

Formatowanie artykułu

Recenzje

Dobre praktyki

Kodeks dobrych praktyk "Poliarchii"

​Uwaga: składając artykuł do „Poliarchii” autor zaświadcza, że:

  • zapoznał się z Kodeksem dobrych praktyk czasopisma naukowego „Poliarchia”,
  • artykuł spełnia zasady i standardy rzetelności i uczciwości badacza, dotyczące financial disclosure, ghostwritingu i guest authorship (honorary authorship),
  • artykuł jest wyłącznie jego dziełem o oryginalnym charakterze,
  • jego współautor/współautorzy zostali wskazani,
  • rozumie, iż artykuł zostanie sprawdzony przy użyciu programu antyplagiatowego,
  • opublikowanie artykułu na łamach „Poliarchii” nie powoduje konfliktu interesów,
  • artykuł nie został nigdy wcześniej opublikowany (w całości lub w częściach) i że nie jest równocześnie rozpatrywany przez inną redakcję.

Otwarty dostęp

"Poliarchia" jest wydawana w otwartym dostępie (Open Access, OA). Zob. P. Kozierski, R. Kabaciński, M. Lis, P. Kaczmarek, Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca, Kraków 2013.

Najczęstsze pytania (FAQ)